image1 image2 image3 image4
Stadgar för Redlions

§ 1 Föreningen

1.1 Namn

Red Lions

För ändring av föreningens namn krävs beslut av årsmöte samt påföljande stormöte med minst två tredjedelar av antalet angivna röster.

1.2 Syfte

Föreningens syfte är att stödja ishockeylagen Almtuna IS i med- och motgång, att stärka läktarstödet för lagen på hemma och bortais, samt att i övrigt öka intresset för Almtuna IS hos allmänheten.

1.3 Aktivitet

Föreningen skall verka för att:

 • Ordna resor till bortamatcher
 • Skapa god läktarkultur i Uppsala och andra platser som besöks

1.4 Ideologi

Red Lions är en demokratisk, ideell och fristående förening. Föreningen tar avstånd från våld, rasism och sexism och motarbetar sådana yttringar inom- eller i samband med vår verksamhet. Föreningen är religiöst och politiskt obunden.

1.5 Möten

Föreningen skall hålla årsmöte en gång per år. Utöver årsmötet kan stormöte hållas vid behov. Medlemmar skall meddelas senast två veckor innan dessa möten äger rum.

1.6 Ändring av stadgar

För att ändra föreningens stadgar krävs beslut med två tredjedelars majoritet från årsmöte samt påföljande stormöte.

1.7 Upplösning

För att upplösa föreningen krävs beslut med två tredjedelars majoritet från årsmöte samt påföljande stormöte. Om dessa möten beslutar att upplösa föreningen skall eventuella kvarvarande ekonomiska tillgångar tillfalla Almtuna IS.

 

§ 2 Medlemmar

2.1 Medlemskap

Medlem får den bli som delar föreningens syfte och är beredd att följa dess stadgar och regler. Medlem blir man genom att betala medlemsavgift till föreningen.

2.2 Avgift

Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.

2.3 Rösträtt

Rösträtt på årsmötet/stormötet har alla medlemmar som löst medlemskap senast en månad innan årsmötet. Medlem kan rösta genom ombud mot uppvisande av giltig fullmakt.

2.4 Rättigheter

Medlem har:

 • Rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
 • Rätt att ta del av de förmåner föreningen förhandlat fram för medlemmarna.
 • Yttranderätt, förslagsrätt, närvarorätt och rösträtt på föreningens årsmöte och stormöten.

2.5 Skyldigheter

Medlem:

 • Skall känna till och följa föreningens stadgar och regler
 • Skall betala de av föreningen beslutade avgifterna
 • Har inte rätt till del av föreningens tillgångar vid upplösning av föreningen
 • Får inte överlåta eller låna ut sitt medlemskort till annan
 • Skall under resor följa bussvärds anvisningar.

En medlem som motarbetat föreningens syfte, brutit mot överenskomna regler eller allvarligt skadat föreningens anseende eller verksamhet kan uteslutas ur föreningen. Detta kan ske temporärt av en enig styrelse och definitivt av en majoritet på nästkommande årsmöte/stormöte. Medlem som riskerar uteslutning har rätt att få veta det och att yttra sig, både inför styrelse och inför årsmötet. Medlem som uteslutits har inte rätt att få tillbaka erlagd medlemsavgift.

 

§ 3 Årsmöte

3.1 Årsmötet

Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans.

3.2 Kallelse

Kallelse till årsmöte skall finnas tillgänglig för medlemmar två veckor innan mötet. Den skall innehålla mötets dagordning, samt valberedningens förslag till styrelseposter.

3.3 Vid årsmöte skall bland annat följande behandlas och protokollföras

 • Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna.
 • Val av mötesordförande och mötessekreterare.
 • Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 • Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret.
 • Revisors berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets och räkenskapsåret.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 • Fastställande av medlemsavgifter.
 • Val av styrelse.
 • Val av revisor och suppleant.
 • Val av valberedning.
 • Diskussion om kommande verksamhet.

§ 4 Styrelsen

4.1 Styrelsen

 • Val av styrelse sker på föreningens årsmöte.
 • Mandattiden är ett år, om inte annat beslutas vid årsmötet.
 • Styrelsen skall bestå av minst tre personer och bör inte vara större än att styrelsen kan träffas kontinuerligt och arbeta effektivt.

4.2 Utlysning av styrelsemöte

Ordföranden kallar till årsmöte. Styrelsemöte skall ske minst en gång i kvartalet.

4.3 Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande.

 

§ 5 Redovisning

5.1 Räkenskaper

Föreningens räkenskaper skall granskas av årsmötet utvald revisor. Föreningens räkenskapsår sammanfaller med verksamhetsåret.

5.2 Firmateckning

Föreningen tecknas av kassör och ordförande var för sig.